/

Hasící přístroje

Hasicí přístroj je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje.

Podle druhu hasící látky dělíme hasicí přístroje na:

 • vodni_v9lvodní – hasící látkou je voda, která obsahuje potaš, který chrání proti zamrznutí; nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím; má nejnižší účinnost; hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladící efekt); jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek;
 • hasici-pristroj-penovy-p9p-hn002-3pěnový – kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při přidání vzduchu vytváří pěnu; díky ní dochází k snazšímu smáčení, ale i k izolování hořící látky, takže lze lépe hasit pevné látky, ale především hořlavé kapaliny (ne však polární, například líh nebo aceton, které pěnu rozkládají); hlavním hasebním efektem je efekt izolační; nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím; používá se především k hašení hořlavých kapalin;
 • hasici-pristroj-praskovy-2-kg-hp002-3práškový – hasivem je speciální nebo universální jemný prášek; jedná se o poměrně velmi účinné hasivo; velkou výhodou je to, že není vodivé, a proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím; hasebním efektem je stěnový efekt; je nevhodný do prostor, kde jsou přístroje citlivé na prach (elektronická zařízení atd.);
 • hasici-pristroj-co2-5-kg-hs002-3 (1)sněhový – hasivem je CO2; hasivo má velmi nízkou teplotu – při ústí hubice asi -30 °C, proto je nutné hubici držet jen za držadlo; nelze jím hasit sypké materiály, neboť proud plynu je velmi prudký; též není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.); jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné; k hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu;
 • hasici-pristroj-s-fe36-ha001-3halonový – hasivem jsou halonové plyny; jedná se o nejúčinnější hasební látku; rozhodujícím účinkem je fyzikálně-chemický efekt; avšak tato látka má negativní vliv na ozónovou vrstvu Země; nesmí se používat ve špatně větratelných prostorách, na žhoucí látky a na požáry lehkých kovů.

Podle provedení rozlišujeme:

 • přenosné hasicí přístroje
 • pojízdné hasicí přístroje
 • přívěsné hasicí přístroje

Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek. Za tímto účelem se požáry dělí do následujících tříd:

 • A – pevné látky – vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje
 • B – hořlavé kapaliny – je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje
 • C – plyny – používají se práškové a sněhové hasicí přístroje
 • D – lehké alkalické kovy – hasí se speciálními prášky

Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost. Například „34 A“ znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Jak správně umístit a používat hasicí přístroje

 • HP se uísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
 • V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
 • HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
 • Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
 • HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu

V dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

Pamatujte!
Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.
Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.

Něco málo z našich právních předpisů

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!